(Q&A) Vi phạm các quy định về tái bảo hiểm bắt buộc sẽ bị xử phạt như thế nào?

Câu hỏi: Vi phạm các quy định về tái bảo hiểm bắt buộc sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Điều 13 Nghị định 118 quy định:

“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức có một trong những hành vi sau đây:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ tái bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật;   

b) Từ chối nhận tái bảo hiểm bắt buộc toàn bộ hoặc một phần theo quy định của pháp luật.

2. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Đình chỉ hoạt động có thời hạn; thu hẹp nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.”

Bài viết liên quan